Договор о долевом участие в строительстве (Укр)

Ознакомиться и скачать договор о долевом участие в строительстве. Договор представлен на украинском языке.

Договір на пайову участь у будівництві

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з одного боку, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, (вказати прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає за адресою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, (вказати місце проживання)

(надалі іменується "Сторона 2"), з другого боку,  (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

 

уклали цей Договір на пайову участь у будівництві (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона 1 приймає Сторону 2 у пайове будівництво житлового багатоквартирного будинку за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується "будинок") шляхом фінансування Стороною 2 цього будівництва в обсягах та в порядку, що передбачені цим Договором.

 

1.2. Умови пайового будівництва визначені у __________________________. Додаткові відомості щодо будинку містяться у _____________________________.

 

1.3. Строк закінчення будівництва і здачі будинку в експлуатацію _______.

 

1.4. Протягом _____ днів після закінчення будівництва будинку і здачі його в експлуатацію Сторона 1 зобов'язується передати Стороні 2 у власність упорядковану квартиру N _____ у будинку загальною площею _______ кв. м. з наданням усіх необхідних документів на цю квартиру, а також сприяти Стороні 2 в оформленні права власності на неї.

 

1.5. Попередня балансова вартість квартири становить _______________.

 

1.6. Остаточна ціна цього Договору визначається після закінчення будівництва шляхом розрахунку фактичної вартості будівництва з урахуванням коефіцієнта інфляції.

 

Коефіцієнт інфляції для розрахунків за цим Договором визначається Сторонами відповідно до офіційних даних, що публікуються у встановленому порядку.

 

2. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ПАЙОВОГО БУДІВНИЦТВА СТОРОНОЮ 2

 

2.1. Фінансування пайового будівництва Стороною 2 здійснюється за наступними етапами:

 

1-й етап - не менше _____ % від попередньої балансової вартості квартири (або конкретно визначена сума, наприклад _____________________________ грн. (сума прописом)) сплачується Стороною 2 Стороні 1 протягом ___ днів з моменту набрання чинності цим Договором шляхом ________________;

 

2-й етап - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. (сума прописом) сплачується Стороною 2 Стороні 1 у строк до ___________ шляхом ___________;

 

3-й етап - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. (сума прописом) сплачується Стороною 2 Стороні 1 у строк до __________ шляхом ____________;

 

4-й етап - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. (сума прописом) сплачується Стороною 2 Стороні 1 у строк до ______________ перед закінченням будівництва і здачею будинку в експлуатацію шляхом _______________;

 

5-й етап - проведення розрахунків, пов'язаних із різницею між попередньою балансовою вартістю квартири та остаточною ціною Договору у строк до __________.

 

2.2. У випадку якщо сума коштів, перерахованих Стороною 2 у рахунок фінансування пайового будівництва, буде перевищувати остаточну ціну Договору, то Сторона 1 зобов'язується надати додаткову площу, вартість якої буде відповідати сумі переплати шляхом ____________ в строк ________________ (якщо за погодженням Сторін не будуть передбачені інші умови щодо цього пункту Договору).

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

 

3.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

 

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

 

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

 

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

3.2. Сторона 2 за цим Договором несе таку відповідальність:

 

- за прострочення фінансування будівництва (кожного його етапу) сплачує пеню за кожний день прострочення в розмірі _____ % від суми боргу.

 

3.3. Сторона 1 за цим Договором несе таку відповідальність:

 

- за прострочення передання квартири у власність Сторони 2 сплачує неустойку

 

в розмірі ______ % від остаточної ціни Договору;

 

- у разі розірвання цього Договору за власною ініціативою сплачує Стороні 2 неустойку в розмірі _____ від суми коштів, що підлягають внесенню Стороною 2 за цим Договором, а також відшкодовує Стороні 2 понесені збитки.

 

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

 

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Сторони 1.

 

4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

4.4. Умови розірвання цього Договору в односторонньому порядку: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1

 

_____________________________

 

_____________________________

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

Сторона 1

 

____________/____________/

 

СТОРОНА 2

 

_____________________________

 

_____________________________

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

Сторона 2

 

____________/____________/