Договор купли-продажи части нежилых помещений

Ознакомиться и скачать стандартный типовой договор купли-продажи части нежилых помещений. Договор представлен на украинском языке.

Договір купівлі-продажу частини нежитлових приміщень

Місто _________________,      ___ _________ ______ року.

 

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони, ________, (ідентифікаційний номер _________), мешканець м. ____, вул. _______, надалі  ПРОДАВЕЦЬ, а   з другої сторони, __________ (ідентифікаційний номер _________), мешканець м. _________, вул. _________, надалі ПОКУПЕЦЬ, діючи згідно з власним волевиявленням, добровільно, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей  договір про наступне:

 

1.    ПРОДАВЕЦЬ передала, а ПОКУПЕЦЬ прийняв у власність належну ПРОДАВЦЮ __/___ частину нежитлових приміщень ___-го поверху (приміщення з ____ по _____ включно), загальною площею _____ кв.м. що знаходяться по вулиці _______, будинок ____ (________) у місті ____________.

2. В цілому зазначені нежитлові приміщення складаються з: ________, позначеного на плані л._____, загальною площею _____ кв.м.

3.  Відчужувана частина  нежитлових приміщень належить ПРОДАВЦЮ на підставі _______________

4. Продаж відчужуваної частини нежитлових приміщень вчинено за погоджену сторонами суму ____ (_____) гривень. За домовленістю сторін встановлений такий порядок розрахунків між ними із сплати ціни за частину нежитлових приміщень: ____ (____________) гривень сплачені ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЮ під час оформлення цього договору. Сторони підтверджують факт сплати цього платежу за продану частину нежитлових приміщень, а зали??ок у сумі _____ (__________) гривень, що на момент укладання цього договору складає _____ (__________) доларів США, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується передати ПРОДАВЦЮ строком до ______  200____ року.

Розрахунок має бути здійснено в м. _________ з одночасним підтвердженням цього факту письмовою заявою ПРОДАВЦЯ, що є невід’ємною частиною цього договору, справжність підпису на якій посвідчується нотаріально.

5. Відповідно до відомостей, викладених у витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого ______ від ____ 200_ року за № ________, загальна вартість відчужуваної частини нежитлових приміщень становить _____ (________) гривень.

6. Відчужувана частина нежитлових приміщень оглянута ПОКУПЦЕМ до підписання  цього договору. Недоліків чи дефектів, які перешкоджали б використанню її за призначенням, на момент огляду не виявлено, претензій до ПРОДАВЦЯ щодо якісних  характеристик відчужуваного майна  немає.

7. ПРОДАВЕЦЬ ствержує, що він має усі права власника щодо вільного розпорядження майном, яке є предметом цього договору. На момент укладання цього договору частина нежитлових приміщень нікому іншому не відчужена, не є внеском до статутного капіталу товариств, в оренду, позичку не передана, в податковій заставі, спорі і під забороною (арештом) не перебуває, як юридична адреса не використовується. Треті особи не мають на неї прав.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на відчужувану частину нежитлових приміщень, з віднесенням  усіх збитків  за  рахунок ПРОДАВЦЯ.

8. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і зауважень, доповнень до цього договору не мають.

9.  ПРОДАВЕЦЬ  і ПОКУПЕЦЬ стверджують, що даний договір вчинений ними не під впливом помилки, обману, насильства, тяжкої обставини і не є фіктивним або удаваним правочином і спрямований на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним.

10. Про факт передачі відчужуваної частини нежитлових приміщень під час підписання цього договору свідчить передача ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ ключів від неї. Сторони усвідомлюють, що цим фактом відбулася  передача майна по договору.

11.    Право власності на частину нежитлових приміщень ПОКУПЕЦЬ набуває з моменту державної реєстрації цього договору.

12.    Ризик випадкової загибелі чи псування майна, що відчужується за даним договором, переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення договору.

13.    Сторони за взаємною згодою мають право відмовитися від даного правочину, а в разі виникнення спору – вирішувати його в судовому порядку.

14.    Правові наслідки укриття розміру дійсної продажної ціни, зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального Кодексу України,  ст.ст. 229-231, 233-235, 655, 659, 660, 681 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-62, 65,74 Сімейного Кодексу України, ст. 11 Закону України № 889-IУ від 22.05.2003 р. «Про порядок з доходів фізичних осіб» нам,  нотаріусом сторонам роз'яснено.

Зміст зазначених статей законодавства нам, сторонам відомий та зрозумілий.

15. Цей Договір підлягає державній реєстрації. Також необхідно здійснити державну реєстрацію права власності.

16. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

17. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

18. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін повинні бути нотаріально посвідчені.

19. Збір на обов'язкове пенсійне страхування ПОКУПЦЕМ внесений.

20. Витрати за укладення та посвідчення цього Договору сплачуються за рахунок _______.

Цей договір складено в двох примірниках, з яких один залишається у справах _________________  другий  видається ПОКУПЦЮ.

Підписи:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посвідчувальний напис)