Договор о совместном участии в реализации проекта по сооружению жилого дома (Укр)

Ознакомиться и скачать стандартный типовой договор о совместном участии в реализации проекта по сооружению жилого дома. Договор представлен на украинском языке

Договір про  спільну участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _       "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, що іменується надалі "Замовник", в особі директора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, що іменується надалі "Інвестор-Підрядник", в особі директора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який діє на підставі Статуту, з другого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються "Сторони", а кожне окремо "Сторона", уклали цей Генеральний Договір (далі – договір)  про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1.       Згідно даного Договору Замовник та Інвестор-Підрядник домовились   про   спільну   участь   в   реалізації   проекту   по спорудженню житлового будинку за адресою, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі по тексту - „Проект")

1.2.       Спільна участь в реалізації  Проекту вказана в п.1.1 даного Договору передбачає забезпечення Інвестором-Підрядником фінансування реалізації проекту та зобов'язання Інвестора-Підрядника як Генерального підрядника проекту реалізувати проект протягом 2 (двох) років з моменту отримання дозволу на будівництво та зобов’язання Замовника після завершення будівництва та проведення всіх розрахунків між сторонами передати Інвестору-Підряднику ____ указати процент інвестора ______% всіх площ у житловому будинку за адресою, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  (далі по тексту - Об'єкт інвестування)

1.3.     Забезпечення фінансування   Інвестором-підрядником   реалізації   Проекту   за   даним   Договором   включає (згідно з затвердженого сторонами Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування), а саме:

•         земле відведення;

•         збору вихідних даних для проектування;

•         проектування;

•         робіт по підготовці будівельного майданчика;

•         будівництва;

•         пайового внеску на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста  Києва у розмірі згідно розрахунків Головного управління економіки та інвестиції КМДА згідно додатку №1 до Рішення Київської міської Ради „Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури      міста  Києва"   від   27.02.2003   р.   №271\431   після   розробки   та затвердження проектно-кошторисної документації;

1.4. Інвестор-Підрядник (далі – Підрядник) зобов'язується також виконати роботи з будівництва _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на вул. ___________________, N ___ у місті _______________ (далі - Об'єкт) згідно із затвердженою сторонами проектною-кошторисною документацією, (далі - Роботи Підрядника) та здати в експлуатацію Об'єкт у встановлений термін.

1.3. Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик, затвердити проектно-кошторисну документацію, прийняти завершений будівництвом об'єкт і повністю розрахуватися з Інвестором - Підрядником у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

 

2.   Порядок та строки фінансування реалізації проекту і виконання робіт

2.1.   Загальна вартість реалізації Проекту визначається після розроблення та погодження проектно-кошторисної     документації      Інвестором-Підрядником,      Інвестором,      та затвердження її Замовником проекту.

2.2.   Загальний  обсяг  інвестицій  в  Проект  визначається  Інвестором  за погодженням  з Інвестором-Підрядником з урахуванням спорудження інженерних комунікацій, доріг та благоустрою   прилеглих   територій,   передбачених   проектом    будівництва   об'єкту інвестування.

2.3.   Сума винагороди Інвестора-підрядника за виконання функцій Генерального підрядника проекту складає 5% (п’ять відсотків) від кошторисної вартості будинку. Зміна суми винагороди Інвестора-Підрядника за виконання функції Генерального підрядника проекту узгоджується сторонами шляхом підписання окремої угоди.

2.4.   Інвестиції Інвестора-підрядника включають також:

2.4.2.1.        фінансування збору вихідних даних для проектування, отримання погоджень та дозвільних   документів   шляхом   попередньої   оплати   по   рахункам,   наданим Виконавцем, з подальшим оформленням актів виконаних робіт.

2.4.2.3.      фінансування розрахунків з підрядниками по перед проектним роботам та роботам по   землевідведенню.

2.4.2.4.      сплата   пайового   внеску   на   розвиток   соціальної   та   інженерно-транспортної інфраструктури  м.   Києва  у  розмірі  згідно  розрахунків  Головного  управління економіки та інвестицій КМДА згідно Додатку №1 до Рішення Київської міської ради №271\431від 27.02.2003 р.

2.5. Загальний термін виконання Робіт Інвестором-Підрядником за цим Договором передбачено Графіком провадження робіт (додаток N 1) і терміном введення Об'єкта в експлуатацію.

2.6. Інвестор-Підрядник має право достроково виконати свої зобов'язання за договором.

2.7. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів та якості виконаних субпідрядними організаціями робіт несе Інвестор-Підрядник.

2.8. Датою закінчення виконання Робіт Інвестора-Підрядника за цим Договором є дата введення Об'єкта в експлуатацію.

 

3.    Порядок розподілу площ Об'єкту інвестування

3.1.        Згідно   даного   Договору   Замовник зобов'язується   передати   Інвестору-Підряднику   після завершення будівництва ____ указати процент інвестора ______% всіх належних Замовнику площ у Об'єкті інвестування.

3.2.        Розподіл площ здійснюється Інвестором-Підрядником в наступному порядку:

3.2.1.      Експлуатуюча організація отримує ____% (____ відсотки від загальної кількості житлової площі Об'єкту Інвестування:

3.2.2.      Головне управління житлового забезпечення КМДА відповідно до Рішення Київради від 28.12.2002р. №232/392 отримує ____% (______ відсотків) від загального обсягу площ житлових приміщень Об'єкту інвестування.

3.2.3.      Замовник проекту - _______ отримує ____% (два відсотки) від загального обсягу площ Об'єкту інвестування.

3.2.4.      Інвестор-підрядник отримує право на  100% від загального обсягу площ, які залишились нерозподіленими після розрахунків між сторонами.

3.3.        Замовник гарантує Інвестору-підряднику своє неподільне право на площі, які Замовник зобов'язується передати Інвестору-підряднику, та гарантує, що дані площі до цього часу нікому іншому не продані, не подаровані, не заставлені, в спорі та під забороною не перебувають, а також гарантує відсутність прав третіх осіб на них, вказані площі не є предметом інших правочинів.

3.4.        Після   завершення   проектування   Об'єкту   інвестування   протягом   15   (п'ятнадцяти) календарних днів з дати затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації, Замовник, Інвестор-Підрядник, Експлуатуюча організація, Головне управління житлового забезпечення КМДА складають та підписують Акт розподілу площ, який визначає право власності   на   відповідну   частку   (площу)   кожної   із   сторін,   надає   право   сторонам розпоряджатись частками (площами), що належать їм (враховуючи зобов'язання в інтересах третіх осіб) та захищає інтереси Інвестора-Підрядника. Даний  документ є невід'ємною частиною даного Договору і є підставою для остаточного закріплення за вказаними суб'єктами відповідних часток Об'єкту інвестування.

3.5.         На протязі 10-ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію відповідною комісією Замовник зобов'язується передати Інвестору-підряднику належні йому площі згідно даного Договору та сприяти оформленню даних площ відповідно до вказівок Інвестора-підрядника.

 

4.             Права та  обов'язки Сторін.

4.1. Обов'язки Замовника:

4.1.1. Для виконання даного Договору Замовник залучає Інвестора-Підрядника до фінансування та реалізації Проекту та зобов'язується передати Інвестору-Підряднику передбачену даним Договором частину своїх функції та прав замовника будівництва по Об'єкту інвестування.

4.1.2.    Не розривати та не вчиняти будь-яких діянь (дії чи бездіяльності), що мають своїм прямим чи опосередкованим наслідком розірвання цього договору.

4.1.3.    Замовник зобов'язується після завершення будівництва передати Інвестору-підряднику ___ указати процент инвестора_% всіх площ об’єкту інвестування.

4.1.4.Замовник зобов'язується використовувати кошти отримані від Інвестора-підряднику за їх цільовим призначенням визначеним Інвестором-підрядником.

4.1.5.     Замовник укладає   пов'язані   прямо   чи   опосередковано   з   Проектом договори на виконання окремих видів робіт(послуг) та/чи певних груп робіт (послуг), лише за попередньої письмової згоди Інвестора-підрядника.

4.1.6.     Замовник зобов'язується не укладати договори про реалізацію належних йому площ третім особам, заставу даних площ,  та інші договори, які суперечать даному договору та/або передбачають перехід права на площі в Об'єкті інвестування.

4.1.7. Невідкладно (не пізніше двох робочих днів) відповідати на запити Інвестора-підрядника та надавати йому інформацію стосовно Проекту.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. на отримання від Інвестора-підрядника інвестицій на фінансування Проекту, при чому інвестиції або направляються як безпосередньо Замовнику так Виконавцю, підрядним організаціям тощо.

4.2.2. на  отримання  відшкодування  за понесені  Замовником витрати  на реалізацію проекту.

4.1.5.на отримання після завершення будівництва ___ указати процент инвестора_% всіх площ об’єкту інвестування.

4.3. Обов’язки Інвестора-Підрядника:

4.3.1.Фінансувати реалізацію Проекту відповідно до умов даного Договору.

4.3.2.     Подавати    на    затвердження    Замовнику будівництва завдання на проектування, вартість будівництва (зведений кошторис), календарні графіки   виконання   робіт,   екологічні   заходи   та   благоустрій   прилеглої  території,   схеми транспортних зв'язків.

4.3.3.       Розглядати   подані   на   розгляд   Замовником документи в найкоротші строки та з урахуванням виробничої необхідності.

4.3.4. Почати будівництво не пізніше ___ календарних днів після надання будівельного майданчика та оформлення проектно-кошторисної документації.

4.3.5.. Виконати своїми силами і коштами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором Роботи Підрядника відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію Об'єкт у встановлений термін не пізніше "__" ___________ 20__ року.

4.3.6. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, матеріалам та обладнанню, затвердженим проектною документацією.

4.3.7. При провадженні Робіт Підрядника дотримувати на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього терміну проведення Робіт Підрядника до здачі Об'єкта в експлуатацію Замовнику, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

4.3.8. Виконати Роботи Підрядника за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні. Оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію.

4.3.9.. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних Робіт Підрядника до здачі Об'єкта в експлуатацію.

4.3.10. Щомісяця надавати Замовникові акти виконаних робіт.

4.3.11. До здачі Об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.

3.2. Підрядник у рамках цього Договору має право:

3.1.1. Отримувати оплату за виконані обсяги робіт у розмірах; в терміни, передбачені цим Договором.

3.1.2. Залучати за власним вибором і за згодою замовника до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації.

 

4.4.         Інвестор-підрядника має право:

4.4.1.           Невідкладно (на протязі двох робочих днів) отримувати від Замовника інформацію та документи, що стосуються Проекту та/або даного Договору.

4.4.2.   Отримати у власність площі в Об'єкті інвестування згідно умов визначених в даному договорі.

4.4.3.   Залучати за власним вибором для фінансування та виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації, банківські та інші фінансові установи.

 

4.5.         Сторони зобов'язуються:

4.5.1.       Інформувати одна одну не пізніше трьох робочих днів про наступні події:

4.5.1.1.  Отримання    важливої    інформації,    яка    стосується    Проекту    та    впливає    на

взаємовідносини між Сторонами.

4.5.1.2.  Зміна статусу платника податку.

4.5.1.3.Прийняття  засновниками   (учасниками)  рішення   про   припинення   Сторони  даного

договору.

4.5.1.4.3міну місцезнаходження та платіжних реквізитів.

4.5.2.     Для прискорення досягнення мети за даним Договором обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради,

зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору всіма наявними у їх розпорядженні  засобами  та  взаємного   інтересу,   проводити  спільні  наради,  зустрічі  й

консультації,   сприяти   один   одному   в   реалізації   даного   Договору   усіма   наявними   у   їх розпорядженні засобами та можливостями.

4.6.        У випадку припинення Сторін даного Договору відповідні права та обов'язки покладаються на правонаступників.

4.7.        Інвестор має право залучати третіх осіб для інвестування реалізації проекту без попереднього погодження з Інвестором-Підрядником та третіми особами.

 

5. Порядок здавання та приймання робіт

5.1. Здавання-приймання виконаних робіт оформляється актами приймання-передачі, підписаними обома сторонами, які щомісяця подаються Інвестором-Підрядником Замовнику.

5.2. Здавання-приймання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника.

5.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Інвестором-Підрядником, не пізніше ___________ календарних днів з дня отримання від Інвестора-Підрядника акта виконаних робіт.

5.4. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

 

6. Гарантійні терміни

6.1. Гарантія виконаних Робіт Інвестора-Підрядника встановлюється здати введення Об'єкта в експлуатацію і становить ___ (__________________________) років.

6.2. Інвестор-Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, вказаного у п. 6.1 цього Договору.

6.3. Перелік недоліків визначається дефектним актом, складеним Сторонами. У акті фіксуються дата виявлення недоліків і терміни їх усунення.

6.4. У разі усунення недоліків (дефектів) у Роботах Інвестора - підрядника в період гарантійного терміну, які зупиняють роботу Замовника на період їх усунення, гарантійний термін обчислюється заново з дня усунення недоліків.

 

7. Страхування ризиків

7.1. Інвестор-Підрядник зобов'язаний за свій рахунок застрахувати такі ризики:

- що виникають при транспортуванні матеріалів, пристроїв, конструкцій та виробів від місця їх вивантаження до будівельного майданчика;

- що пов'язані зі збереженням виконаних робіт, матеріальних цінностей, розмішених на будівельному майданчику, від вогню та стихійного лиха у період від початку робіт на об'єкті до моменту здачі його в гарантійну експлуатацію;

 

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало слідством обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами (форс-мажор).

9.2. При настанні і (або) припиненні вказаних у п. 9.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом ___ (_______________________) діб, додавши відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

9.3. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

9.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

 

10. Порядок розгляду спорів та застосовуване право

10.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони зроблять усе необхідне для врегулювання спорів та розбіжностей шляхом переговорів.

10.2. Спори та розбіжності у рамках цього Договору, врегулювання яких Сторони не можуть досягти шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду.

10.3. При розгляді спорів між Сторонами застосовується матеріальне і процесуальне право України.

 

11. Відповідальність сторін.

11.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України, даним Договором і додатками до неї.

11.2. У випадку виникнення будь-яких спорів та пред'явлення претензій щодо законності використання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування Замовник зобов'язаний  негайно вжити всіх необхідних заходів для вирішення  цих  спорів та задоволення  претензій.

11.3. Всі спори та розбіжності, що виникають з даного Договору чи у зв'язку з ним, вирішуються по можливості шляхом переговорів.

11.4. Всі спори і розбіжності, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають передачі на розгляд господарського суду згідно чинного законодавства України.

 

12. Інші умови

12.1. Сторони зобов'язані після підписання цього Договору обмінятися листами із зазначенням офіційних представників Сторін та їхніх повноважень з виконання цього Договору.

12.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.

12.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни і доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

12.4. Розірвання даного Договору може бути здійснене тільки за взаємною згодою сторін шляхом оформлення розірвання в письмовій формі або за рішенням суду.

12.5. При достроковому розірванні цього договору сторона з ініціативи якої розривається Договір  компенсує іншим сторонам всі витрати та збитки, що виникли у зв'язку з розірванням цього договору, впродовж 30-ти   днів  після надання сторонами   документів обґрунтування та розрахунків.

12.6. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

12.7. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

12.8. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

12.9. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

13. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

 

ЗАМОВНИК

 

 

 

 

Директор ____________/______________/

 

ІНВЕСТОР-ПІДРЯДНИК

 

 

 

 

Директор ____________/______________/